Korvtõstuki renditingimused.

                            Auto korvtõstuki  rendileping. 

  • Rentnik on kohustatud tagama, et korvtõstukit kasutatakse õigesti vastavalt otstarbele. Rentnik kohustub korvtõstukit hoidma korras, jälgima õlide ja vedelike tasapindasid  ja suhtuma sellesse heaperemehelikult.
  • Rendileandja annab rendile töökorras tõstuki, millel on ka kõik kehtivad ülevaatused ja liikluskindlustus.
  • Rendileandja annab autokorvtõstuki rendile täis kütusepaagiga ja rentnik tagastab tõstuki täis paagiga.
  • Korvtõstukit rendime operaatorita minimaalselt üheks ööpäevaks. Sinna sisse kuulub 9 tõstuki töötundi. Töötundide ületamisel lisandub 10 €(+käibemaks) tunni kohta.
  • Rentnik vastutab selle eest, et tōstukiga töötavad inimesed hoiaksid kinni kõikidest ohutusnõuetest, et mitte ohustada ennast ja teisi.
  • Korvtõstuki kasutamisel on Rentnik kohustatud veenduma, et kasutusala on piisavalt lai ja kõrge, ning pööretel tuleb arvestada korvtõstuki tagumise osaga, et ei pööraks seda tahmatult millegi otsa ning tekitades sellega kahju.
  • Jälgige, et pinnas, kus korvtõstuki käpad asetsevad, ei oleks liiga pehme ega ebaühtlane ning on  sobiv korvtõstuki kasutamiseks.
  • Rentnik on kohustatud rendi eest tasuma Rendifirmale tasu vastavalt hinnakirjale või eraldi kokkuleppele.
  • Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendileandjal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul.
  • Rentnik vastutab korvtõstuki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal  kui korvtõstuk on Rentniku valduses.
  • Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu korvtõstukile tekitatud kahjustuse tagajärjel korvtõstuki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud seisuaja eest Rendifirmale saamata jäänud tulu, juhul kui Rendifirma seda nõuab. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni korvtõstuki taaskasutusele võtmise päevani.
  • Rentnik on kohustatud maksma Rendifirmale saamata jäänud tulu vastavalt Rendifirma hinnakirjale kuni korvtõstuki sõidukorda viimiseni või korvtõstuki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses.
  • Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest korvtõstukile tekitatud kahjustustest, Korvtõstukiga toimunud avariist, korvtõstuki vargusest või korvtõstuki rikkest.
  • Tagasi tuues määritud(pori, õli, jne.) tõstuk tuleb tasuda pesu ja puhastamise eest. 
  • Rendileping kehtib igakordsel autokorvtõstuki rentimisel ja aluseks on broneeringu keskkonnas (https://provints.com/auto-korvtostuk/) tehtud broneeringud ja kokkulepped e-maili vahendusel.
  • Rendilevõtja kinnitab allkirjaga, et on piisavalt  instrueeritud rendileandja poolt tõstukiga iseseisvaks töötamiseks ja tutvunud tööohutus nõuetega ning vastutab kasutuse ajal kõigi seotud isikute eest. 
 •  
 •  
 • Rendileandja:                                                       Rentnik: